sitemap
LT RU EN
VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui 2012 m. metinė veiklos ataskaita

PATVIRTINTA

2013  07 04 d.          

Protokolo Nr.1/2013

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS  POLICIJOS KLUBO VAIKAMS IR JAUNIMUI 2012 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Vilniaus policijos klubas 11 metų dirba vaikų ir jaunimo užimtumo ir prevencijos srityje. Nuo 2001 metų iki šių dienų į klubą noriai eina vaikai ir jaunimas. Čia jie randa savą erdvę, saugiai leidžia savo laiką. Klubą šiomis dienomis lanko mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie yra iš socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų, taip pat linkę nusikalsti, turintys elgesio, psichologinių ir socialinių problemų.

Mūsų klubo stiprybė yra ilgametė patirtis, darbuotojų profesionalumas bei įstaigos unikalumas, nes klubo steigėjas yra Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (o dalininkas Vilniaus miesto savivaldybė), todėl veikloje aktyviai dalyvauja policija. Visos iškilusios problemos yra sprendžiamos pasitelkiant pareigūnų pagalbą – konsultacijas,  susitikimus, bendrus projektus, renginius.

Klubo veikla yra viena iš vaikų ir jaunimo narkomanijos, nusikalstamumo ir teisės pažeidimų prevencijos priemonių.

Klubo tikslai:

 • pagrindinis tikslas – ugdyti vaikus ir jaunimą, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos, siekti, kad jo elgesys pozityviai keistųsi.

Kiti tikslai:

 • taikyti atvirų jaunimo erdvių modelį;
 • steigti atvirus jaunimo centrus, dirbant atviro darbo su jaunimu principais;
 • suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms;
 • teikti, socialinę, psichologinę paramą (pagalbą) rizikos grupės vaikams ir  jaunuoliams, patyrusiems prievartą, smurtą, išnaudojimą;
 • skatinti jaunimą aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą;
 • prisidėti prie rizikos grupės vaikų ir jaunimo teisės pažeidėjų socialinės resocializacijos (reabilitacijos) sistemos kūrimo Lietuvoje;
 • pritraukti visuomenėje esančius žmogiškuosius išteklius, siekiant marginalinių vaikų ir jaunimo grupių nusikalstamumo prevencijos;
 • atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis vaikai ir jaunimas susiduria kasdieniniame gyvenime dėl socialinių, technologinių ir aplinkos pokyčių;
 • atlikti švietėjišką ir aiškinamąjį darbą, siekiant išvengti galimų socialinių problemų pasireiškimo: organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užsiėmimus (būrelių veiklą, talkas, turistinius žygius, vasaros poilsio stovyklas, įdarbinimą), siekti vaikų ir jaunimo nusikalstamumo ir narkotinių medžiagų vartojimo sumažėjimo;
 • pakeisti policijos pareigūnų įvaizdį tarp sudėtingų jaunuolių;
 • bendradarbiauti, keistis informacija apie klubą lankančius vaikus ir jaunimą ir jų šeimas su kitomis institucijomis, turinčiomis ryšį su probleminėmis šeimomis.

 

 

 

 

 

 

2012 M. VYKDYTOS PROJEKTINĖS VEIKLOS IR PASIEKTI REZULTATAI

 

Vykdytos veiklos

Metai

Įgyvendinimui skirtos lėšos

Kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai

1. Dienos centrų projektas „Aš pats kuriu savo ateitį“

2012

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Dienos centrą Justiniškių g. 109A, Vilniuje lankė 30 vaikų ir jaunuolių iš socialiai remtinų šeimų. Jie tapo savarankiškesni, įgijo socialinių įgūdžių, pagerino mokymosi rezultatus. Vaikams buvo suteiktas maitinimas, priežiūra, socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba.

2. Dienos centrų projektas „Atverkime savo galimybes“

2012

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Dienos centrą Šviesos g. 16A, Grigiškėse, Vilniuje lankė 20 vaikų ir jaunuolių iš socialiai remtinų šeimų. Jie tapo savarankiškesni, įgijo socialinių įgūdžių, pagerino mokymosi rezultatus. Vaikams buvo suteiktas maitinimas, priežiūra, visa jiems reikalinga pagalba.

3. Sveikatinimo projektas „Mano šeima - stipri ir sveika“

2012

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

Vilniaus policijos klubą vaikams ir jaunimui bei padalinį Grigiškėse lankę vaikai bei jų šeimos nariai (50 vaikų šeimos) gavo naujų žinių apie sveiką gyvenseną. Vaikai lankė sveiką gyvenimo būdą propaguojančius būrelius: sportą, žirgyną, sveikos gyvensenos, galvos higienos užsiėmimus. Vaikai ir jaunimas buvo nuolat aprūpinami higienos priemonėmis (dantų priežiūros priemonėmis, šampūnu, muilu, dušo žele, dezodorantais) bei vitaminais.

4. Atvirų jaunimo erdvių projektas.

2012

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 04 programos “Vaikų ir jaunimo socializacija”

Programa “Jaunimo informavimo ir konsultavimo atvirų erdvių kūrimas” vyko Grigiškių padalinyje ir Naujosios Vilnios kultūros namuose.

5. „Youth of the world“

2012

VšĮ Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, programa „Veiklus jaunimas“

Programa vyko dviem etapais. Pirmo etapo metu Vilniuje lankėsi 12 danų jaunuolių (2011 m.), antro etapo metu 12 lietuvių vyko į Danijos Alborgo miestą. Abiejų projektų metu jaunimas keitėsi tarpusavio patirtimi, pažino kitos šalies aplinką, kultūrinius skirtumus ir gerino savo anglų kalbos bei bendravimo įgūdžius.

6. „Europos savanorių tarnybos“ projektas

2012

 

Projektą finansavo ir administravo VšĮ „Jaunimo mainų agentūra“

Klube ir padalinyje Grigiškėse nuolat savanoriauja savanoriai iš įvairių Europos valstybių. Esame priėmę savanorius iš Lenkijos, Turkijos, Prancūzijos, Rumunijos. Savanoriai padeda veikloje, ypač didelė nauda yra vaikams, kurie gali tobulinti savo anglų kalbos žinias.

7. „Vasara priklauso man“

2012

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamentas

Vasaros metu vykdėme dieninę vasaros stovyklą mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui. Dalyviai buvo 30 socialiai remtinų vaikų. Stovykloje taip pat dalyvavo 10 vaikų, kurie nėra klubo nariai ir už stovyklą mokėjo pagal dalininkų nustatytą įkainį. Šie vaikai pasirenka šią stovyklą kiekvienais metais.

8. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1417

2012

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamentas

 

Lėšos buvo skirtos administracijos išlaidoms padengti.

 

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui steigėjas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įnašo vertė finansinių metų pradžioje 5 Lt.

Dalininkas Vilniaus miesto savivaldybė, įnašo vertė finansinių metų pradžioje 100 Lt.

 

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui 2012 metų veiklos rezultatas buvo pelnas.

Per 2012 metus ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta . Per 2012 m. turto likutinė vertė  

9 761 Lt.

Įmonė neturi jokių nuosavybės teisių kitose įmonėse.

 

Viešosios įstaigos GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI per finansinius metus:

 

 1. Vilniaus m. savivaldybės lėšos tarybos sprendimas Nr. 1-1417     118 000 Lt.
 2. Vilniaus m. savivaldybės lėšos jaunimo ugdymo programa                 35 000 Lt.
 3. Vilniaus m. savivaldybės lėšos sveikatos programa                             35 000 Lt.
 4. Vilniaus m. savivaldybės lėšos vasaros programa                                  2 000 Lt.
 5. SADM  lėšos Vilniaus DC programa                                       47 692 Lt.
 6. SADM  lėšos Grigiškių DC programa                                                 40 240 Lt.
 7. VšĮ Jaunimo mainų agentūra                                                                1 000 Lt.
 8. VšĮ Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra                    5 350,76 Lt.
 9. Iš VMI 2 % lėšos                                                                               2 537,54 Lt.
 10. Gauta parama iš Ramunės gyv. Architektų g. 66                                  2 000 Lt.
 11. Pajamos už 2012 m. suteiktas paslaugas                                                 6 820 Lt.

Iš viso gauta už paslaugas ir finansavimo lėšų                                 295 640 Lt.

 

Viešosios įstaigos IŠLAIDOS per finansinius metus:

Iš viso veiklos sąnaudos sudarė:                                                 261 851 Lt.

Iš jų:

 1. Vidutinis darbuotojų skaičius 2012 m. - 10 darbuotojų, apmokėjimo už darbą sąnaudos

      sudarė                                                                              140 442Lt.

 1. Patalpų išlaikymo sąnaudos                                              25 486 Lt.
 2. Ryšių sąnaudos                                                                   2 008 Lt.
 3. Transporto išlaikymo sąnaudos                                           3 620 Lt.
 4. Kitos veiklos ūkinės sąnaudos                                          56 524 Lt.
 5. Maitinimo sąnaudos                                                          25 935 Lt.
 6. Kitos sąnaudos                                                                     6 436 Lt.
 7. Suteiktų paslaugų sąnaudos                                                 1 400 Lt.

 

Iš viso valdymo sąnaudas sudarė                                                 33 771 Lt.

Iš jų:

 1. Administracinės sąnaudos                                               33 771 Lt.

Iš viso:                                                                           295 622 Lt.

 

Metus užbaigus pelnas sudarė 18 Lt., iš jų 3 Lt. pervesti VMI. Pagal protokolą Nr.             likutinis pelnas lieka klube 15 Lt.

Per 2012 metus klubo kolegialių organų narių išmokų nebuvo.

Per 2012 metus klubo dalininkų susijusiems asmenims išmokų nebuvo.

 

DUOMENYS APIE viešosios įstaigos VILNIAUS POLICIJOS KLUBAS VAIKAMS IR JAUNIMUI VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI:

 

Klubo prezidentas Aleksandras Ustinovas paskirtas vadovauti įstaigai nuo 2010 06 01 pagal visuotinį dalininkų protokolą Nr. 1/2010

Klubo prezidentui 2012 m. išmokėta 32 996 Lt.

 

viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

 

2012 m. pradžioje įstaigoje dirbo 3 darbuotojai, papildomai pagal terminuotą darbo sutartį  buvo priimti 7 darbuotojai (pagal vykdomus projektus).

 

2012 m. pabaigoje įstaigoje dirbo 10 darbuotojai.

 

Suteiktos paslaugos       

 • maitinimas;
 • socialinis darbas su vaiku ir jo šeima;
 • laisvalaikio užimtumas būreliuose;
 • vasaros poilsio organizavimas;
 • teisinė pagalba;
 • pedagoginės, socialinės, psichologinės;
 • pilietiškumo ugdymas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas;
 • kūrybinių įgūdžių ugdymas;
 • darbo terapija;
 • sveikatos įgūdžių ugdymas.

 

 

Vykdyta veikla:

Veiklos vykdymo trukmė

Teikiamos paslaugos

mėnesių

12

kartų per savaitę

5

valandų per dieną

8

 

 

Vidutiniai rodikliai Vilniuje

Vidutinis skaičius per 1 atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį

Vidutinis laisvalaikio užimtumo renginių/

būrelių skaičius per 1 mėn.

Vidutinė išlaidų suma, tenkanti 1 vaiko maitinimui per 1 dieną, Lt

Vidutinis valandų, per kurias buvo teikiamos paslaugos,  skaičius per 1dieną

lankėsi vaikų  (pagal lankomumo žurnalus)

buvo maitinama vaikų (pagal maitinimo žurnalus)

globojamų šeimų

nuolat su vaikais dirbančių darbuotojų

23

23

19

3

15

2,17

8

 

Vidutiniai rodikliai Grigiškėse

Vidutinis skaičius per 1 atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį

Vidutinis laisvalaikio užimtumo renginių/

būrelių skaičius per 1 mėn.

Vidutinė išlaidų suma, tenkanti 1 vaiko maitinimui per 1 dieną, Lt

Vidutinis valandų, per kurias buvo teikiamos paslaugos,  skaičius per 1dieną

lankėsi vaikų  (pagal lankomumo žurnalus)

buvo maitinama vaikų (pagal maitinimo žurnalus)

globojamų šeimų

nuolat su vaikais dirbančių darbuotojų

15

    15

13

2

12

1,35

8

 

Paslaugų gavėjų skaičius Vilniuje

Paslaugų

gavėjai

 

Iš viso buvo globojami

Nuolatos lankėsi/ buvo lankomi

Nuolatos buvo maitinimi

Gavo  paramą

Gavo socialinę-psichologinę pagalbą

Parengti individualūs paslaugų teikimo planai

Vaikai

30

30

30

30

30

30

Šeimos

26

26

-

26

26

 

Paslaugų gavėjų skaičius Grigiškėse

Paslaugų

gavėjai

 

Iš viso buvo globojami

Nuolatos lankėsi/ buvo lankomi

Nuolatos buvo maitinimi

Gavo  paramą

Gavo socialinę-psichologinę pagalbą

Parengti individualūs paslaugų teikimo planai

Vaikai

20

20

20

20

20

20

Šeimos

17

17

-

17

17

 

 

Duomenys apie vaikus Vilniuje

Ikimokyklinio amžiaus

1

Pradinių klasių (7-11 m.)

11

Vidutinio amžiaus (11-15 m.)

10

Vyresniojo amžiaus (15-18 m.)

8

Per dieną klube vidutiniškai lankėsi

23

 

Duomenys apie vaikus Grigiškėse

Ikimokyklinio amžiaus

-

Pradinių klasių (7-11 m.)

7

Vidutinio amžiaus (11-15 m.)

7

Vyresniojo amžiaus (15-18 m.)

6

Per dieną klube vidutiniškai lankėsi

15

 

Duomenys apie vaikų šeimas Vilniuje

Turinčios mažas pajamas

26

Gausios šeimos

5

Nepilna šeima (vaiką augina viena motina ar tėvas)

15

Globėjų šeima

1

Turinčios priklausomybių

5

Neužtikrinančios vaikui reikiamos priežiūros ir ugdymo

5

 

Duomenys apie vaikų šeimas Grigiškėse

Turinčios mažas pajamas

15

Gausios šeimos

2

Nepilna šeima (vaiką augina viena motina ar tėvas)

6

Globėjų šeima

2

Turinčios priklausomybių

5

Neužtikrinančios vaikui reikiamos priežiūros ir ugdymo

2

 

Suteiktos paslaugos vaikams  Vilniuje

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Kartai per metus

Būrelių įvairovė (pilkame langelyje įrašykite būrelių įvairovės skaičių)

4

228

Fizinis lavinimas

72

Kompiuterinio raštingumo ugdymas

46

Ugdymo užsiėmimai grupėse (pokalbiai, diskusijos, paskaitėlės ir pan.) įvairiomis temomis

72

Renginiai centre

58

Pažintinės išvykos

36

Ekskursijos

1

Stovyklos

3

Tarptautiniai projektai

2

     

 

Suteiktos paslaugos vaikams  Grigiškėse

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Vidutiniškai suteikta

kartų per mėnesį

Būrelių įvairovė (pilkame langelyje įrašykite būrelių įvairovės skaičių)

4

119

Fizinis lavinimas

60

Kompiuterinio raštingumo ugdymas

57

Ugdymo užsiėmimai grupėse (pokalbiai, diskusijos, paskaitėlės ir pan.) įvairiomis temomis

36

Renginiai centre

8

Pažintinės išvykos

5

Ekskursijos

3

Stovyklos

2

Tarptautiniai projektai

2

     

 

Suteiktos paslaugos šeimoms Vilniuje

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Vidutiniškai suteikta kartų per mėnesį

Lankytasi vaikų namuose (kai apsilankymas dokumentuotas)

4 per metus

Individualūs pokalbiai centre (kai pokalbis dokumentuotas)

5

Užsiėmimai grupėje (paskaitos, pokalbiai, susirinkimai ir pan.)

1

Bendri su vaikais renginiai (išvykos, šventės, stovyklos, užsiėmimai ir pan. – kartų per metus)

1

Nukreipta į atitinkamas įstaigas (dėl priklausomybių, sveikatos, darbo ir pan.)

-

Pagalba įvairiais klausimais (tvarkant buitį, biudžetą, socialines išmokas ir pan.)

4

Informacijos suteikimas, konsultavimas, tarpininkavimas.

4

Kitos: bendri renginiai, kuriuose dalyvavo tėvai.

5 k. per metus

 

 

Suteiktos paslaugos šeimoms Grigiškėse

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Vidutiniškai suteikta kartų per mėnesį

Lankytasi vaikų namuose (kai apsilankymas dokumentuotas)

2

Individualūs pokalbiai centre (kai pokalbis dokumentuotas)

3

Užsiėmimai grupėje (paskaitos, pokalbiai, susirinkimai ir pan.)

11

Bendri su vaikais renginiai (išvykos, šventės, stovyklos, užsiėmimai ir pan. – kartų per metus)

6

Nukreipta į atitinkamas įstaigas (dėl priklausomybių, sveikatos, darbo ir pan.)

-

Pagalba įvairiais klausimais (tvarkant buitį, biudžetą, socialines išmokas ir pan.)

3

Informacijos suteikimas, konsultavimas, tarpininkavimas.

20

Kitos:

-

 

 Bendradarbiavimas

Organizacijos pavadinimas

Bendradarbiavimo statusas

1. Vilniaus apsk. VPK

VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui steigėjas. Bendrų veiksmų ir projektų įgyvendinimas pilietinio sąmoningumo, teisinio švietimo ir nusikalstamumo prevencijos jaunimo ir jų šeimos narių tarpe.

2. Vilniaus m savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2006 m. lapkričio 15 d. tapo Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui dalininke bei kuruoja jaunimo klubo veiklą, rašo rekomendacijas projektams, teikia konsultacijas, remia atskirus renginius ir akcijas, teikia pagalbą tvarkant jaunimo klubo aplinką, dalyvauja organizuojant tarptautines konferencijas, nukreipia užsienio delegacijų  atstovus susipažinti su klubo veikla. Siunčia į klubą vaikus, kuriems skirta minimaliosios priežiūros priemonė.

3. Vietos tarnyba (planų dėl darbo su problemine šeima ir vaiku derinimas)

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius - įvairiapusės socialinės-ugdomosios pagalbos teikimas vaikams iš socialinės rizikos šeimų, konsultavimas vaiko teisių apsaugos klausimais .

3. Kiti partneriai

1.Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultetas, socialinio darbo studentai atlieka praktiką (trišalė sutartis pasirašoma individualiai su kiekvienu studentu).

2. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Socialinės pedagogikos studentai atlieka praktiką (trišalė sutartis pasirašoma individualiai su kiekvienu studentu).

3. Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“  – suteikia paramą maisto produktais.

4. VšĮ „Elite mind“ – bendradarbiavimas siekiant propaguoti kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną socialiai remtinų bei rizikos grupei priklausančių vaikų tarpe, gerinti psichinę sveikatą, užimtumą, ugdyti  jų socialinius įgūdžius, tobulinti ir plėtoti neformalaus ugdymo paslaugas .

5. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vid. mokykla – pasikeitimas informacija apie vaikus, jų šeimas, bendrų renginių organizavimas.

6. Vilniaus  „Sietuvos“ vid. mokykla - pasikeitimas informacija apie vaikus, jų šeimas, bendrų renginių organizavimas.

7. Vilniaus Levo Karsavino vid. mokykla - pasikeitimas informacija apie vaikus, jų šeimas, bendrų renginių organizavimas.

 

Vaikai į klubus  patenkO:

 • nukreipti mokyklų- 32 vaikai;
 • nukreipti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos- 2 vaikai;
 • kreipėsi tėvai- 12 vaikai.
 • nukreipti seniūnijų socialinių darbuotojų- 6 vaikai.

 

 

Nukreipimo priežastys:

 • socialiai remtina ir socialinės rizikos šeima- 50 vaikų;
 • skirta minimalios priežiūros priemonė- 2 vaikai.

Svarbiausi  vykdyti  renginiai

Vilniuje:

SAUSIS

 • Apsilankymas koncerte „Minutė šlovės“.
 • Apsilankymas Kūrybinių studijų centre. (nemokamai)
 • Rankdarbių užsiėmimų ciklas (savanoriai).
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Sausio 13-osios minėjimas.
 • Senas geras kinas.
 • Apsilankymas Skalvijos kino teatre.(nemokamai)
 • Apsilankymas Pasakos kino teatre.(nemokamai)
 • Sausio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

VASARIS

 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Filmų prieš smurtą peržiūra.
 • Šv. Valentino renginys „Auksinis Valentinas“.
 • Vasario 16-osios minėjimas.
 • Apsilankymas Keistuolių teatre.(nemokamai)
 • Filmo kūrimas (soc.pedagogė)
 • Dailės užsiėmimai (psichologė)
 • Vasario mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

KOVAS

 • Tarptautinė moterų solidarumo diena.
 • „Užgavėnės“.
 • Kaziuko mugė.
 • Apsilankymas krepšinio varžybose (nemokamai)
 • Kovo 11- osios šventė.
 • Žemės dienos šventė..
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Pavasario sutiktuvės
 • Kovo mėnesį gimusių vaikų šventė.   

 

BALANDIS

 • Juoko ir melo diena.
 • Popietė „Susipažinkime – pasaulis“
 • Didžioji švaros diena.
 • Saugaus eismo šventė.
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Maisto banko akcija.
 • Popietė „Mano augintinis“.
 • Paskaitos – užsiėmimai: „Valgomė tvarkingai“.
 • Mandagumo savaitė.
 • Paskaitos – užsiėmimai „Saugus namie, mokykloje, gatvėje“.
 • Ekskursijos, išvykos.
 • Pažangiausių jaunimo klubo dalyvių apdovanojimai.
 • Balandžio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

GEGUŽĖ

 • Šventė, skirta Motinos dienai.
 • Tarptautinė nerūkymo diena. Paskaitos – užsiėmimai. „Aš nerūkau!“.
 • Išvyka į gamtą.
 • Paskaitos – užsiėmimai: „Šeimos vertybės“.
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Tarptautinei šeimos dienai skirta popietė.
 • Tarptautinė dingusių vaikų diena (prevencinio filmo peržiūra ir aptarimas).
 • Gegužės mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

BIRŽELIS

 • Šeimos šventė, skirta Vaikų teisių gynimo dienai.
 • Vaikų teisių gynimo dienai skirta šventė.
 • Stovykla „Vasara proklauso man“
 • Vakaronė ,,Joninių stebuklai“.
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Paskaitos – užsiėmimai: „Darbas puošia žmogų“.
 • Popietė ,,Ramybės akimirkos širdyje“, skirta Gedulo ir Vilties dienai.
 • Jaunųjų keliautojų išvyka į gamtą.
 • Birželio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

LIEPA

 • Mindaugo karūnavimo diena..
 • „Šėlstančių aitvarų“ šventė.
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Jaunųjų keliautojų išvyka į gamtą.
 • Ekskursijos, išvykos
 • Liepos mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

RUGPJŪTIS

 • „Žolinės“ (išvyka į gamtą).
 • Vasaros stovykla prie jūros.
 • Stovykla „Dainuojanti vasara“
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Laisvės dienos popietė.
 • Klubo gimtadienio šventė.
 • Ekskursijos, išvykos
 • Rugpjūčio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

RUGSĖJIS

 • Žinių diena.
 • Paskaitos – užsiėmimai: „ Ko tikiuosi šiais mokslo metais?“.
 • Paroda „Mano sodo gėrybės“.
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Socialinio darbuotojo dienai paminėti skirtas renginys.
 • Pažangiausių jaunimo klubo dalyvių apdovanojimai.
 • Rugsėjo mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

SPALIS

 • Policijos diena.
 • Mokytojų diena.
 • Grigiškų padalinio gimtadienio šventė.
 • Tradicinis renginys prieš narkotikus.
 • Paskaitos – užsiėmimai: „Teisės ir pareigos“
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Spalio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

LAPKRITIS

 • Popietė  skirta Visų šventųjų ir mirusių dienai.
 • Piešinių paroda.
 • Šeimos šventė.
 • Maisto banko akcija.
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Popietė skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.
 • Lapkričio mėnesį gimusių vaikų šventė.

                                                                                               

GRUODIS

 • Pasaulinės AIDS dienos minėjimas.
 • Kalėdinių piešinių paroda.
 • Paskaitos – užsiėmimai: „Kaip padaryti pasaulį geresniu“.
 • Dramos būrelis (savanoriai).
 • Šokiai (savanoriai).
 • Senas geras kinas.
 • Gruodžio mėnesį gimusių vaikų gimtadienio šventė.
 • Kulinarijos šou
 • Geriausi iš geriausių 2012 m.
 • Vykdytų projektų rezultatų pristatymo šventė.
 • Gruodžio mėnesį gimusių vaikų šventė.
 • Kalėdinis karnavalas.

 

Grigiškėse:

SAUSIS

 • 2012 metų projektų rašymas.
 • Paskaitos – užsiėmimai „Pažink save ir kitus“.
 • Šaškių turnyras.
 • Žalingų įpročių prevencijos savaitė.
 • Dizaino užsiėmimai.
 • Tvarkos dienos.
 • Sausio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

VASARIS

 • Šv. Valentino renginys.
 • Vasario 16-osios minėjimas.
 • Užgavėnės.
 • Kulinarijos dienos.
 • Vasario mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

KOVAS

 • Tarptautinė moterų solidarumo diena.
 • Kovo 11-osios šventė.
 • Savanorių diena.
 • Filmo „Patyčios“ peržiūrėjimas ir aptarimas.
 • Jaunimo mainai Danijoje.
 • Kovo mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

BALANDIS

 • Juoko diena.
 • Jaunimo mainų Danijoje aptarimas.
 • Kulinarijos dienos.
 • Pianino klasės.
 • Kvadrato turnyras.
 • Savanorių dienos.
 • Balandžio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

GEGUŽĖ

 • Mamos dienos šventė.
 • Šeimos sporto šventė.
 • Kulinarijos dienos.
 • Tvarkos dienos.
 • Pianino klasės.
 • Savanorių dienos.
 • Gegužės mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

BIRŽELIS

 • Dalyvavimas Grigiškių kultūros centro organizuojamoje šventėje, skirtoje Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
 • Pažangiausių Vaikų ir jaunimo klubo dalyvių apdovanojimai.
 • Popietė – „Mano augintinis“.
 • Paskaitos – užsiėmimai  „Kas man yra svarbiausia gyvenime“.
 • Kulinarijos dienos.
 • Tvarkos dienos.
 • Birželio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

LIEPA

 • Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.
 • Neptūno diena.
 • Krepšinio turnyras.
 • Tvarkos dienos.
 • Sveikos mitybos dienos.
 • Kulinarijos dienos.
 • Liepos mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

RUGPJŪTIS

 • Žolinių šventė.
 • Tinklinio turnyras.
 • Žalingų įpročių prevencijos savaitė.
 • Kulinarijos dienos.
 • Vasaros stovykla Šventojoje.
 • Rugpjūčio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

RUGSĖJIS

 • Žinių diena.
 • Paskaitos – užsiėmimai „Įgyvendink savo svajones“.
 • Lietuvos socialinių darbuotojų dienai skirta išvyka į vaikų globos namus.
 • Tvarkos dienos.
 • Kulinarijos dienos.
 • Rugsėjo mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

SPALIS

 • Policijos diena.
 • Mokytojų diena.
 • Klubo gimtadienio šventė.
 • Paskaitos – užsiėmimai „Teisės ir pareigos“.
 • Šaškių turnyras.
 • Kulinarijos dienos.
 • Spalio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

LAPKRITIS

 • Rankdarbių paroda.
 • Šachmatų turnyras.
 • Paskaitos – užsiėmimai „Ištikimi draugai“.
 • Kulinarijos dienos.
 • Tvarkos dienos.
 • Pažangiausių Vaikų ir jaunimo klubo dalyvių apdovanojimai.
 • Lapkričio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

GRUODIS

 • Pasaulinės AIDS dienos minėjimas.
 • Krepšinio turnyras.
 • Kulinarijos dienos.
 • Tvarkos dienos.
 • Popietė „Mano augintinis“.
 • Ekskursija – „Vilnius švenčių išvakarėse“.
 • Vaikų ir jų tėvų (globėjų) šventė.
 • Vykdytų projektų rezultatų pristatymo šventė.
 • Gruodžio mėnesį gimusių vaikų šventė.

 

 

Informaciją apie vykdomą klubo veiklą skelbėme spaudoje, savo internetinėje svetainėje www.policeclub.lt ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato internetinėje svetainėje www.vilnius.policija.lt

 

 

 

Klubo prezidentas                                                                                        Aleksandras Ustinovas