sitemap
LT RU EN
VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui 2014 m. metinė veiklos ataskaita

PATVIRTINTA

2015 m. birželio 11 d.

                                                                                                          Protokolo Nr.2

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS  POLICIJOS KLUBO VAIKAMS IR JAUNIMUI 2014 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Vilniaus policijos klubas 13 metų dirba vaikų ir jaunimo užimtumo ir teisės pažeidimų prevencijos srityje. Mūsų klubo stiprybė yra ilgametė patirtis, darbuotojų profesionalumas bei įstaigos unikalumas, nes klubo steigėjas yra Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (o dalininkas Vilniaus miesto savivaldybė), todėl veikloje aktyviai dalyvauja policija. Visos iškilusios problemos yra sprendžiamos pasitelkiant pareigūnų pagalbą – konsultacijas,  susitikimus, bendrus projektus, renginius.

 Nuo 2001 metų iki šių dienų į klubą noriai eina vaikai ir jaunimas. Čia jie randa savą erdvę, saugiai leidžia savo laiką. Klubą šiomis dienomis lanko mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie yra iš socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų, taip pat linkę nusikalsti, turintys elgesio, psichologinių ir socialinių problemų.

Klubo tikslai:

 • pagrindinis tikslas – ugdyti vaikus ir jaunimą, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos, siekti, kad jo elgesys pozityviai keistųsi.

Kiti tikslai pagal 2013 m. lapkričio mėn. 04 d. užregistruotus įstatus:

 • taikyti atvirų jaunimo erdvių modelį;
 • steigti atvirus jaunimo centrus, dirbant atviro darbo su jaunimu principais;
 • suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms;
 • teikti, socialinę, psichologinę paramą (pagalbą) rizikos grupės vaikams ir  jaunuoliams, patyrusiems prievartą, smurtą, išnaudojimą;
 • skatinti jaunimą aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą;
 • prisidėti prie rizikos grupės vaikų ir jaunimo teisės pažeidėjų socialinės resocializacijos (reabilitacijos) sistemos kūrimo Lietuvoje;
 • pritraukti visuomenėje esančius žmogiškuosius išteklius, siekiant marginalinių vaikų ir jaunimo grupių nusikalstamumo prevencijos;
 • atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis vaikai ir jaunimas susiduria kasdieniniame gyvenime dėl socialinių, technologinių ir aplinkos pokyčių;
 • atlikti švietėjišką ir aiškinamąjį darbą, siekiant išvengti galimų socialinių problemų pasireiškimo: organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užsiėmimus (būrelių veiklą, talkas, turistinius žygius, vasaros poilsio stovyklas, įdarbinimą), siekti vaikų ir jaunimo nusikalstamumo ir narkotinių medžiagų vartojimo sumažėjimo;
 • pakeisti policijos pareigūnų įvaizdį tarp sudėtingų jaunuolių;
 • bendradarbiauti, keistis informacija apie klubą lankančius vaikus ir jaunimą ir jų šeimas su kitomis institucijomis, turinčiomis ryšį su probleminėmis šeimomis.

 

2014 M. VYKDYTOS PROJEKTINĖS VEIKLOS IR PASIEKTI REZULTATAI

 

1. Socialinių paslaugų teikimas.

1.1. Vilniaus policijos klubą vaikams ir jaunimui lankė 10 vaikų Justiniškėse ir 11 vaikų Grigiškėse, kurie buvo finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Šią grupę lankantys vaikai lankėsi reguliariai. Esant poreikiui buvo teikiamos socialinės paslaugos vaikams (higienos įgūdžių ugdymas, konsultavimas, informavimas, išvykos, edukacinė veikla, pagalba ruošiant namų darbus, individualūs pokalbiai), vyko darbas su šeimomis (lankymas namuose, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas institucijomis), vyko darbas su ugdymo įstaigomis (kontaktavimas su socialiniais pedagogais ir klasių auklėtojais periodiškai ir iškilus problemoms, keitimasis informacija apie pasiekimus moksle, elgesį, problemas), vyko darbas su kitomis institucijomis (bendradarbiavimas su Vilniaus miesto Socialinės paramos centru, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi), organizuota veikla (socialiniai pedagogai ir savanoriai organizuoja įvairią veiklą: meniniai užsiėmimai, aktyvus ir įdomus laisvalaikis, maisto gamybos pamokos)

1.2. Klube socialines paslaugas gavo 15 pilnamečių, anksčiau lankiusių klubą. Jie gavo maisto paketus iš „Maisto banko“, galimybę išsimaudyti, išsiskalbti drabužius, lankytis sporto salėje, naudotis internetu.

1.3. Treniruoklių salės paslauga. Treniruoklių salėje lankėsi 15jaunuolių iš J. Matulaičio šeimos paramos centro. Jaunuoliai lankėsi pagal bendradarbiavimo sutartį. Treniruoklių salėje reguliariai lankėsi ir 5 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato pareigūnai.

1.4. Parama maistu. Šeimoms buvo dalinami maisto paketai, kurie surenkami „Maisto banko“ akcijų metu pavasarį ir rudenį. Šiose akcijoje maisto produktus rinko klubo darbuotojai, jaunuoliai, savanoriai. Maisto paketus gavo 50 šeimų.

1.5. Vilniaus klube du kartus per savaitę vyko šokių užsiėmimai, kuriuos vedė savanorė šokių mokytoja. Šokių užsiėmimus lankė 30 vaikų ir jaunuolių.

  

2. Projektinės veiklos.

2.1. Dienos centrų projektas „Aš pats kuriu savo ateitį“, finansuojamas iš Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dienos centrą Justiniškėse lankė 30 vaikų ir jaunuolių iš Vilniaus miesto Justiniškių, Pilaitės, Pašilaičių, Fabijoniškių, Žvėryno, Viršuliškių, Naujamiesčio, Naujosios Vilnios mikrorajonų ir Vilniaus rajono Gudelių kaimo. Pagal šį projektą buvo vykdytos tokios veiklos: socialinės paslaugos vaikams (maitinimas, higienos įgūdžių ugdymas, konsultavimas, informavimas, išvykos, edukacinė veikla, pagalba ruošiant namų darbus, individualūs pokalbiai), darbas su šeimomis (lankymas namuose, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas institucijomis), darbas su ugdymo įstaigomis (kontaktavimas su socialiniais pedagogais ir klasių auklėtojais periodiškai ir iškilus problemoms, keitimasis informacija apie pasiekimus moksle, elgesį, problemas), darbas su kitomis institucijomis (bendradarbiavimas su Vilniaus miesto Socialinės paramos centru, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi), veiklos organizavimas (socialiniai pedagogai ir savanoriai organizavo įvairią veiklą: meninius užsiėmimus, aktyvų ir įdomų laisvalaikį, maisto gamybos pamokas).

2.2. Dienos centrų projektas „Atverkime savo galimybes“, finansuojamas iš Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dienos centrą Grigiškėse lankė 20 vaikų iš Grigiškių mikrorajono. Vaikams buvo teikiamos socialinės paslaugos, vyko darbas su šeimomis, mokyklomis ir kitomis institucijomis.

2.3. Atviro jaunimo centro projektas, finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Justiniškių mikrorajone veikė Atvira jaunimo centras „Bazė“, kuri pritraukė daug jaunimo.

2.4. Vaikų vasaros poilsio stovykloje „Vasara priklauso man!“ dalyvavo 50 vaikų. 40 vaikų iš klubo ir padalinio Grigiškėse dalyvavimą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė. 10 vaikų buvo nelankantys klubo ir jie už stovyklą mokėjo pagal nustatytus ir patvirtintus įkainius.

2.5. Projektas „Berniukų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“, finansuojamas Dingusių žmonių šeimos paramos centro lėšomis. Projekto veiklose dalyvavo 10 berniukų. 

2.6. Projektas „Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“, finansuojamas Dingusių žmonių šeimos paramos centro lėšomis. Projekto veiklose dalyvavo 10 mergaičių. 

2.7. Europos savanorių tarnybos projektas, finansuojamas iš Europos komisijos lėšų pagal programą „Veiklus jaunimas“. Pagal šį „Jaunimo mainų agentūros“ kuruojamą projektą klube ir padalinyje Grigiškėse savanoriavo 2 savanoriai iš Ispanijos ir Romunijos.

2.8. Kultūros projektas, finansuojamas  iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Vilniaus policijos klubo ir Naujosios Vilnios atviros erdvės 30 jaunuolių dalyvavo kultūros projekte “Samurajų pėdsakais“

2.9. Visuomenės sveikatos projektas, finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Projekte dalyvavo 30 vaikų ir 20 tėvų iš Grigiškių ir Justiniškių klubų programoje „Durys į sveiką gyvenseną“. Vyko įvairūs renginiai ir vakaronės bei užsiėmimai sveikos gyvensenos tematika.

2.10. Sporto projektas, finansuojamas iš VšĮ „Geros valios projektai“ davyvavo 30 vaikų iš Justiniškių ir Grigiškių centrų programoje „Sportinis lavinimas socialiai remtiniems vaikams“.

3. Bendradarbiavimas.

3.1. Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Vilniaus miesto Socialinės paramos centro darbuotojais buvo aplankytos 4 šeimos, 2 išsprestos problemos su gyvenimo sąlygų gerinimu, 10 šeimų teikiama pagalba daikatais bei maisto produktais.

3.2. Klube vyko 5 Jaunųjų policijos rėmėjų užsiėmimai ir 4 renginiai.

3.3. Klube praktikas atliko 25 studentai iš Vilniaus universiteto, Vilniaus kolegijos, Lietuvos Edukologijos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto. Praktikas atliko socialinės pedagogikos, socialinio darbo ir psichologijos studentai.

3.4. Klube lankėsi svečiai: delegacijos iš Estijos, Vokietijos, Ispanijos. Lietuvos institucijų. Vizitų metu buvo keičiamasi gerąja patirtimi, ieškoma partnerių būsimai veiklai ir projektams su Estija.

3.5. Klubo prezidentas aktyviai dalyvavo Justiniškių vietos  bendruomenės tarybos veikloje. Buvo išrinktas vietos bendruomenės tarybos nariu. Susirinkimo metu buvo sprendžiami ir priimami sprendimai dėl Justiniškių bendruomenės gyvenimo gerinimo, renginių organizavimo.

3.6. Klubas yra NVO vaikams konfederacijos ir Dienos centrų asociacijos narys, todėl dalyvavome šių organizacijų veikloje, renginiuose.

3.7. Klubo patalpuose yra atidaryta interaktyvioji Policijos klasė, kuri skirta viso Vilniaus miesto gyventojams, norintiems susipažinti su Policijos veikla. Klasėje apsilankė jaunuolių grupė iš Kazlų Rūdos. Užsiėmimus su įskaitoje stovinčiais vaikais vedė 6PK, 5PK nepilnamečių specialistės.

4. Kita veikla..

4.1. Klubo darbuotojai dalyvavo seminaruose, mokymuose. Taip nuolat buvo tobulinamos kompetencijos.

4.2. Kiekvieno ketvirčio ir kalendorinių metų pabaigoje buvo teikiamos ataskaitos apie klubo finansinę padėtį ir veiklą Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

4.3. Klubo veikla buvo nuolat viešinama Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato puslapyje, klubo internetinėje svetainėje, puslapiuose socialiniame tinkle Facebook, žiniasklaidos priemonėse.

4.4. Liepos mėnesį buvo pasirašyta paramos sutartis su UAB“Tele2“, pinigai buvo skirti klubo veiklai gerinti.

4.5. Metų gale klube buvo atidarytos papildomos patalpos, kuriose buvo atliktas kosmetinis remontas ir pradėta vykdyti veikla.

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui steigėjas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įnašo vertė finansinių metų pradžioje 5 Lt.

Dalininkas Vilniaus miesto savivaldybė, įnašo vertė finansinių metų pradžioje 100 Lt.

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui 2014 metų veiklos rezultatas buvo pelnas.

Per 2014 metus ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta 2290lt. Per 2014 m. turto likutinė vertė 9056 Lt.

Įmonė neturi jokių nuosavybės teisių kitose įmonėse.

 

Viešosios įstaigos GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI per finansinius metus:

1.

Vilniaus m. savivaldybės lėšos tarybos sprendimas Nr. 1-1417

118 800 Lt.

2.

Vilniaus m. savivaldybės lėšos Jaunimo inf.konsultac.erdvių kurymas

10000 Lt.

3.

Vilniaus m. savivaldybės lėšos vasaros programa

1 000 Lt.

4.

SADM  lėšos Vilniaus DC programa

47 000 Lt.

5.

SADM  lėšos Grigiškių DC programa

38 500 Lt.

6.

Vilniaus m. savivaldybės lėšos sveikatos programa

7 000 Lt.

7.

Dingusių žmonių centras

2 328  Lt.

8.

Tele-2

4 000 Lt.

9.

LEU už praktikos koordinavimą

1 538,75 Lt.

10.

Pajamos už 2014 m. suteiktas paslaugas

4 518,46 Lt.

11.

Iš viso gauta už paslaugas ir finansavimo lėšų

234685,21 Lt.

 

Viešosios įstaigos IŠLAIDOS per finansinius metus:

Iš viso veiklos sąnaudos sudarė:                                    

234571 Lt.

Iš jų:

 

1.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2014 m. - 11 darbuotojų, apmokėjimo už darbą sąnaudos sudarė

160 292 Lt.

2.

Patalpų išlaikymo sąnaudos

9 155 Lt.

3.

Ryšių sąnaudos

460 Lt.

4.

Transporto išlaikymo sąnaudos

7194 Lt

5.

Kitos veiklos ūkinės sąnaudos

31 912 Lt.

6.

Maitinimo sąnaudos

23 673 Lt.

7.

Kitos sąnaudos

1  639 Lt.

8.

Suteiktų banko paslaugų sąnaudos

246  Lt.

Metus užbaigus pelnas sudarė 114 Lt., iš jų 17 Lt. pervesti VMI. Pagal protokolą Nr. 1 likutinis pelnas lieka klube 97 Lt.

Per 2014 metus klubo kolegialių organų narių išmokų nebuvo.

Per 2014 metus klubo dalininkų susijusiems asmenims išmokų nebuvo.

DUOMENYS APIE viešosios įstaigos VILNIAUS POLICIJOS KLUBAS VAIKAMS IR JAUNIMUI VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI:

 

Klubo prezidentas Aleksandras Ustinovas paskirtas vadovauti įstaigai nuo 2010 06 01 pagal visuotinį dalininkų protokolą Nr. 1/2010

Klubo prezidentui 2014 m. išmokėta 41 393,83 Lt

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

 

2014 m. pradžioje įstaigoje dirbo 2 darbuotojai, papildomai pagal terminuotą darbo sutartį  buvo priimti 9 darbuotojai (pagal vykdomus projektus).

2014 m. pabaigoje įstaigoje dirbo 6  darbuotojai.

Suteiktos paslaugos       

 • maitinimas;
 • socialinis darbas su vaiku ir jo šeima;
 • laisvalaikio užimtumas būreliuose;
 • vasaros poilsio organizavimas;
 • pedagoginės, socialinės, psichologinės;
 • pilietiškumo ugdymas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas;
 • kūrybinių įgūdžių ugdymas;
 • darbo terapija;
 • sveikatos įgūdžių ugdymas.

 

Vykdyta veikla:

Veiklos vykdymo trukmė

Teikiamos paslaugos

mėnesių

12

kartų per savaitę

5

valandų per dieną

8

 

Vidutiniai rodikliai Vilniuje

Vidutinis skaičius per 1 atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį

Vidutinis laisvalaikio užimtumo renginių/

būrelių skaičius per 1 mėn.

Vidutinis valandų, per kurias buvo teikiamos paslaugos,  skaičius per 1dieną

lankėsi vaikų  (pagal lankomumo žurnalus)

buvo maitinama vaikų (pagal maitinimo žurnalus)

globojamų šeimų

nuolat su vaikais dirbančių darbuotojų

45

30

30

2

10

8

 

Vidutiniai rodikliai Grigiškėse

Vidutinis skaičius per 1 atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį

Vidutinis laisvalaikio užimtumo renginių/

būrelių skaičius per 1 mėn.

Vidutinis valandų, per kurias buvo teikiamos paslaugos,  skaičius per 1dieną

lankėsi vaikų  (pagal lankomumo žurnalus)

buvo maitinama vaikų (pagal maitinimo žurnalus)

globojamų šeimų

nuolat su vaikais dirbančių darbuotojų

25

20

20

2

10

8

 

Paslaugų gavėjų skaičius Vilniuje

Paslaugų

gavėjai

 

Iš viso

Nuolatos lankėsi/ buvo lankomi

Nuolatos buvo maitinimi

Gavo  paramą

Gavo socialinę pagalbą

Vykdytas individualus darbas

Dieno centro projekto Vaikai

30

30

30

30

30

30

Dienos centro projekto Šeimos

26

26

-

26

26

Vaikai lankantys klubą (savivaldybė)

10

10

-

10

10

 

 15

Šeimos (savivaldybė)

8

8

-

8

8

AJC lankytojai

Kitų paslaugų gavėjai (sporto salė, kt. infrastuktūra)

40

30

30

-

20

 

20

 

 Paslaugų gavėjų skaičius Grigiškėse

Paslaugų

gavėjai

 

Iš viso

Nuolatos lankėsi/ buvo lankomi

Nuolatos buvo maitinimi

Gavo  paramą

Gavo socialinę pagalbą

Vykdytas individualus darbas

Dieno centro projekto Vaikai

20

20

20

20

20

20

Dienos centro projekto Šeimos

18

18

-

18

18

Vaikai lankantys klubą (savivaldybė)

10

10

-

10

10

 

10

Šeimos (savivaldybė)

8

8

-

8

8

 

Duomenys apie vaikus Vilniuje

Ikimokyklinio amžiaus

2

Pradinių klasių (7-11 m.)

15

Vidutinio amžiaus (11-15 m.)

10

Vyresniojo amžiaus (15-18 m.)

13

Per dieną klube vidutiniškai lankėsi

30

 

Duomenys apie vaikus Grigiškėse

Ikimokyklinio amžiaus

0

Pradinių klasių (7-11 m.)

10

Vidutinio amžiaus (11-15 m.)

5

Vyresniojo amžiaus (15-18 m.)

5

Per dieną klube vidutiniškai lankėsi

20

 

Duomenys apie vaikų šeimas Vilniuje

Turinčios mažas pajamas

33

Gausios šeimos

10

Nepilna šeima (vaiką augina viena motina ar tėvas)

23

Globėjų šeima

3

Turinčios priklausomybių

5

Neužtikrinančios vaikui reikiamos priežiūros ir ugdymo

3

 

Duomenys apie vaikų šeimas Grigiškėse

Turinčios mažas pajamas

10

Gausios šeimos

3

Nepilna šeima (vaiką augina viena motina ar tėvas)

5

Globėjų šeima

1

Turinčios priklausomybių

2

Neužtikrinančios vaikui reikiamos priežiūros ir ugdymo

0

 

Duomenys apie AJC“Bazė“ Vilniuje

Vidutinio amžiaus (14-18 m.)

30

Vyresniojo amžiaus (18-29 m.)

10

NEET

3

Per dieną klube vidutiniškai lankėsi

30

 

Suteiktos paslaugos vaikams  Vilniuje

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Kartai per metus

Būrelių įvairovė (pilkame langelyje įrašykite būrelių įvairovės skaičių)

3

105

Fizinis lavinimas

56

Kompiuterinio raštingumo ugdymas

32

Ugdymo užsiėmimai grupėse (pokalbiai, diskusijos, paskaitėlės ir pan.) įvairiomis temomis

75

Renginiai centre

25

Pažintinės išvykos

28

Ekskursijos

2

Stovyklos

1

     

 

Suteiktos paslaugos vaikams  Grigiškėse

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Vidutiniškai suteikta

kartų per mėnesį

Būrelių įvairovė (pilkame langelyje įrašykite būrelių įvairovės skaičių)

2

96

Fizinis lavinimas

56

Kompiuterinio raštingumo ugdymas

32

Ugdymo užsiėmimai grupėse (pokalbiai, diskusijos, paskaitėlės ir pan.) įvairiomis temomis

75

Renginiai centre

20

Pažintinės išvykos

31

Ekskursijos

2

Stovyklos

1

     

 

Suteiktos paslaugos šeimoms Vilniuje

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Kartų per metus

Lankytasi vaikų namuose (kai apsilankymas dokumentuotas)

31

Individualūs pokalbiai centre

27

Užsiėmimai grupėje (paskaitos, pokalbiai, susirinkimai ir pan.)

1

Bendri su vaikais renginiai (išvykos, šventės, stovyklos, užsiėmimai ir pan. – kartų per metus)

3

Nukreipta į atitinkamas įstaigas (dėl priklausomybių, sveikatos, darbo ir pan.)

4

Pagalba įvairiais klausimais (tvarkant buitį, biudžetą, socialines išmokas ir pan.)

16

Informacijos suteikimas, konsultavimas, tarpininkavimas.

7

 

Suteiktos paslaugos šeimoms Grigiškėse

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Kartų per metus

Lankytasi vaikų namuose (kai apsilankymas dokumentuotas)

15

Individualūs pokalbiai centre (kai pokalbis dokumentuotas)

10

Užsiėmimai grupėje (paskaitos, pokalbiai, susirinkimai ir pan.)

1

Bendri su vaikais renginiai (išvykos, šventės, stovyklos, užsiėmimai ir pan. – kartų per metus)

3

Nukreipta į atitinkamas įstaigas (dėl priklausomybių, sveikatos, darbo ir pan.)

0

Pagalba įvairiais klausimais (tvarkant buitį, biudžetą, socialines išmokas ir pan.)

16

Informacijos suteikimas, konsultavimas, tarpininkavimas.

7

 

 Bendradarbiavimas

Organizacijos pavadinimas

Bendradarbiavimo statusas

1. Vilniaus apsk. VPK

VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui steigėjas. Bendrų veiksmų ir projektų įgyvendinimas pilietinio sąmoningumo, teisinio švietimo ir nusikalstamumo prevencijos jaunimo ir jų šeimos narių tarpe.

2. Vilniaus m savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2006 m. lapkričio 15 d. tapo Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui dalininke bei kuruoja jaunimo klubo veiklą, rašo rekomendacijas projektams, teikia konsultacijas, remia atskirus renginius ir akcijas, teikia pagalbą tvarkant jaunimo klubo aplinką, dalyvauja organizuojant tarptautines konferencijas, nukreipia užsienio delegacijų  atstovus susipažinti su klubo veikla. Siunčia į klubą vaikus, kuriems skirta minimaliosios priežiūros priemonė.

3. Vietos tarnyba (planų dėl darbo su problemine šeima ir vaiku derinimas)

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius - įvairiapusės socialinės-ugdomosios pagalbos teikimas vaikams iš socialinės rizikos šeimų, konsultavimas vaiko teisių apsaugos klausimais .

3. Kiti partneriai

1.Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultetas, socialinio darbo studentai atlieka praktiką (trišalė sutartis pasirašoma individualiai su kiekvienu studentu).

2. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Socialinės pedagogikos studentai atlieka praktiką (trišalė sutartis pasirašoma individualiai su kiekvienu studentu).

3. Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“  – suteikia paramą maisto produktais.

4. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vid. mokykla – pasikeitimas informacija apie vaikus, jų šeimas, bendrų renginių organizavimas.

5. Vilniaus  „Sietuvos“ vid. mokykla - pasikeitimas informacija apie vaikus, jų šeimas, bendrų renginių organizavimas.

6. Vilniaus Levo Karsavino vid. mokykla - pasikeitimas informacija apie vaikus, jų šeimas, bendrų renginių organizavimas.

  

Vaikai į klubus  patekO:

 • nukreipti mokyklų- 18 vaikai;
 • nukreipti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos- 3 vaikai;
 • kreipėsi tėvai- 25 vaikai.
 • nukreipti seniūnijų socialinių darbuotojų- 5 vaikai.

 

Nukreipimo priežastys:

 • socialiai remtina ir socialinės rizikos šeima- 40 vaikų;
 • skirta minimalios priežiūros priemonė- 3 vaikai;
 • kitos priežastys – 8 vaikai.

vykdyta  veikla

Prevencinė veikla:

 • Vaikų, policijos pareigūnų, visuomenės sveikatos centro darbuotojų, visuomenės atstovų   apskrito stalo diskusija “Ar viską žinau apie priklausomybes ir jų pasekmes?”
 • Aktyvi savaitė be patyčių: pokalbiai, prevenciniai filmai, šaškių turnyras, boulingo turnyras.
 •  Saugaus eismo dienos minėjimas, vaikų susitikimas su  Kelių policija.
 • Išvyka į “Saugaus eismo klasę”.
 • Išvyja į“Policijos muziejų“
 • Apsilankymas Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės Mickūnų  pasienio ruože.
 •  Paskaita  “Žalingi įpročiai”.
 • Krepšinio turnyras „Kai mūsų širdys plaka išvien“.
 • Sporto varžybos “Moksleivių spartakiada”.
 • Apsilankymas Bendrajame pagalbos centre.
 • Konkursas “Pasveikink policininką”.
 • Futbolo turnyras vaikai prieš policijos pareigūnus.
 • Apsilankymas patrulių rinktinėje.
 • Dviračių žygis su 6PK
 • Angelų Sargų dienos renginys.
 • Interaktyvios klasės atidarymas

Kultūrinė veikla:

 • Koncertas “Vaikų žvaigždynas“
 • Užgavėnės.
 • Vasario 16-osios paminėjimo popietė.
 • Kaziuko mugė.
 • Velykos
 • Renginys skirtas Kovo-11 dienai paminėti.
 • Eisena“ Mes Jūsų neužmiršome“.
 • Edukacinė programa Vilniaus oro uoste.
 • Justiniškių šventė „30 metų“.
 • Vykome į ekskursiją Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.
 • Rumunų kalbos pamokėlės.

Meninė veikla:

 • Renginys “Pasitikime pavasarį su šypsena”.
 • Išvyka į LEU augalų oranžeriją.
 • Koncertas “Tau, Mamyte”, piešinių konkursas “Piešiu mamą”.
 • Moliūgų diena. “Miss moliūgo rinkimai”.
 • Kalėdinių renginių maratonas.

Visuomeninė veikla:

 • Pavasario Maisto banko akcija.
 • “Balandis – švaros mėnuo“.
 • Renginys skirtas Tarptautinei Vaikų gynimo dienai.
 • Iškyla ”Pažinkime Justiniškių apylinkes”.
 • Minėjome Europos dieną senamiestyje.
 • Sporto šventė.
 • Dalyvavimas “Maisto banko” akcijoje.
 • Akcija “Tvarkome savo aplinką”.

Kita veikla:

 • Apsilankymas sveikos gyvensenos mokyklėlėje.
 • Vaikų vasaros poilsio stovykla.
 • Popietė “Tarptautinė triukšmo suvokimo diena”.
 • Popietė “Svečiuose žymus žmogus”.
 • Klubo gimtadienio popietė vaikams ir šeimoms.
 • Mokslo pradžios šventė.
 • Grigiškių padalinio gimtadienis.
 • Apsilankymas LABAS nuotykių parke.

 

Veikla buvo viešinama klubo profilyje Facebook, svetainėje www.policeclub.lt ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato internetinėje svetainėje www.vilnius.policija.lt

 

Klubo prezidentas Aleksandras Ustinovas