sitemap
LT RU EN
VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui 2016 m. metinė veiklos ataskaita

PATVIRTINTA

                    2017 m. kovo 30 d.

                                                                                                          Protokolo Nr.1

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS  POLICIJOS KLUBO VAIKAMS IR JAUNIMUI 2016 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Vilniaus policijos klubas 15 metų dirba vaikų ir jaunimo užimtumo ir teisės pažeidimų prevencijos srityje. Mūsų klubo stiprybė yra ilgametė patirtis, darbuotojų profesionalumas bei įstaigos unikalumas, nes klubo steigėjas yra Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (o dalininkas Vilniaus miesto savivaldybė), todėl veikloje aktyviai dalyvauja policija. Visos iškilusios problemos yra sprendžiamos pasitelkiant pareigūnų pagalbą – konsultacijas,  susitikimus, bendrus projektus, renginius.

 Nuo 2001 metų iki šių dienų į klubą noriai eina vaikai ir jaunimas. Čia jie randa savą erdvę, saugiai leidžia savo laiką. Klubą šiomis dienomis lanko mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, kurie yra iš socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų, taip pat linkę nusikalsti, turintys elgesio, psichologinių ir socialinių problemų.

Klubo tikslai:

 • pagrindinis tikslas – ugdyti vaikus ir jaunimą, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos, siekti, kad jo elgesys pozityviai keistųsi.

Kiti tikslai pagal 2013 m. lapkričio mėn. 04 d. užregistruotus įstatus:

 • taikyti atvirų jaunimo erdvių modelį;
 • steigti atvirus jaunimo centrus, dirbant atviro darbo su jaunimu principais;
 • suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms;
 • teikti, socialinę, psichologinę paramą (pagalbą) rizikos grupės vaikams ir  jaunuoliams, patyrusiems prievartą, smurtą, išnaudojimą;
 • skatinti jaunimą aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą;
 • prisidėti prie rizikos grupės vaikų ir jaunimo teisės pažeidėjų socialinės resocializacijos (reabilitacijos) sistemos kūrimo Lietuvoje;
 • pritraukti visuomenėje esančius žmogiškuosius išteklius, siekiant marginalinių vaikų ir jaunimo grupių nusikalstamumo prevencijos;
 • atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis vaikai ir jaunimas susiduria kasdieniniame gyvenime dėl socialinių, technologinių ir aplinkos pokyčių;
 • atlikti švietėjišką ir aiškinamąjį darbą, siekiant išvengti galimų socialinių problemų pasireiškimo: organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užsiėmimus (būrelių veiklą, talkas, turistinius žygius, vasaros poilsio stovyklas, įdarbinimą), siekti vaikų ir jaunimo nusikalstamumo ir narkotinių medžiagų vartojimo sumažėjimo;
 • pakeisti policijos pareigūnų įvaizdį tarp sudėtingų jaunuolių;
 • bendradarbiauti, keistis informacija apie klubą lankančius vaikus ir jaunimą ir jų šeimas su kitomis institucijomis, turinčiomis ryšį su probleminėmis šeimomis.

 

2016 M. VYKDYTOS PROJEKTINĖS VEIKLOS IR PASIEKTI REZULTATAI

 

1. Socialinių paslaugų teikimas.

1.1. Vilniaus policijos klubą vaikams ir jaunimui lankė 12 vaikų Justiniškėse ir 8 vaikai Grigiškėse, kurie buvo finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Šią grupę lankantys vaikai lankėsi reguliariai. Esant poreikiui buvo teikiamos socialinės paslaugos vaikams (higienos įgūdžių ugdymas, konsultavimas, informavimas, išvykos, edukacinė veikla, pagalba ruošiant namų darbus, individualūs pokalbiai), vyko darbas su šeimomis (lankymas namuose, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas institucijomis), vyko darbas su ugdymo įstaigomis (kontaktavimas su socialiniais pedagogais ir klasių auklėtojais periodiškai ir iškilus problemoms, keitimasis informacija apie pasiekimus moksle, elgesį, problemas), vyko darbas su kitomis institucijomis (bendradarbiavimas su Vilniaus miesto Socialinės paramos centru, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi), organizuota veikla (socialiniai pedagogai ir savanoriai organizuoja įvairią veiklą: meniniai užsiėmimai, aktyvus ir įdomus laisvalaikis, maisto gamybos pamokos)

1.2. Klube socialines paslaugas gavo 22 pilnamečių, anksčiau lankiusių klubą. Jie gavo maisto paketus iš „Maisto banko“, galimybę išsimaudyti, išsiskalbti drabužius, lankytis sporto salėje, naudotis internetu.

1.3. Treniruoklių salės paslauga. Treniruoklių salėje lankėsi 5 jaunuoliai iš J. Matulaičio šeimos paramos centro. Jaunuoliai lankėsi pagal bendradarbiavimo sutartį.

1.4. Parama maistu. Šeimoms buvo dalinami maisto paketai, kurie surenkami „Maisto banko“ akcijų metu pavasarį ir rudenį. Šiose akcijoje maisto produktus rinko klubo darbuotojai, jaunuoliai, savanoriai. Maisto paketus gavo 45 šeimos.

1.5. Vilniaus klube du kartus per savaitę vyko šokių ir bokso užsiėmimai, kuriuos vedė savanoriai. Šokių ir bokso užsiėmimus lankė 30 vaikų ir jaunuolių.

 2. Projektinės veiklos.

2.1. Dienos centrų projektas „Aš pats kuriu savo ateitį“, finansuojamas iš Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dienos centrą Justiniškėse lankė 30 vaikų ir jaunuolių iš Vilniaus miesto Justiniškių, Pilaitės, Pašilaičių, Fabijoniškių, Žvėryno, Viršuliškių, Naujamiesčio, Naujosios Vilnios mikrorajonų ir Vilniaus rajono Gudelių kaimo. Pagal šį projektą buvo vykdytos tokios veiklos: socialinės paslaugos vaikams (maitinimas, higienos įgūdžių ugdymas, konsultavimas, informavimas, išvykos, edukacinė veikla, pagalba ruošiant namų darbus, individualūs pokalbiai), darbas su šeimomis (lankymas namuose, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas institucijomis), darbas su ugdymo įstaigomis (kontaktavimas su socialiniais pedagogais ir klasių auklėtojais periodiškai ir iškilus problemoms, keitimasis informacija apie pasiekimus moksle, elgesį, problemas), darbas su kitomis institucijomis (bendradarbiavimas su Vilniaus miesto Socialinės paramos centru, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi), veiklos organizavimas (socialiniai pedagogai ir savanoriai organizavo įvairią veiklą: meninius užsiėmimus, aktyvų ir įdomų laisvalaikį, maisto gamybos pamokas).

2.2. Dienos centrų projektas „Atverkime savo galimybes“, finansuojamas iš Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dienos centrą Grigiškėse lankė 20 vaikų iš Grigiškių mikrorajono. Vaikams buvo teikiamos socialinės paslaugos, vyko darbas su šeimomis, mokyklomis ir kitomis institucijomis.

2.3. Atviro jaunimo centro projektas, finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės ir SADM atvirų jaunimo centrų projekto lėšų. Justiniškių mikrorajone veikė Atvira jaunimo centras „Bazė“. Bendras lankytojų skaičius 3 478 jaunuoliai, unikalus lankytojų skaičius 240 jaunuolių, socialiai remtinų lankytojų skaičius 40 jaunuolių.

2.4. Vaikų vasaros poilsio stovykloje „Vasara priklauso man!“ dalyvavo 50 vaikų iš klubo ir padalinio Grigiškėse dalyvavimą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.

2.5. Projektas „Berniukų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“, finansuojamas Dingusių žmonių šeimos paramos centro lėšomis. Projekto veiklose dalyvavo 10 berniukų. 

2.6. Projektas „Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“, finansuojamas Dingusių žmonių šeimos paramos centro lėšomis. Projekto veiklose dalyvavo 10 mergaičių. 

2.7. Europos savanorių tarnybos projektas, finansuojamas iš Europos komisijos lėšų pagal programą „Veiklus jaunimas“. Pagal šį VšĮ „Socialinis veiksmas“ kuruojamą projektą klube ir padalinyje Grigiškėse savanoriavo 2 savanoriai iš Ispanijos ir Austrijos.

2.8. NVŠ programa „Pažinkime molį kartu“, finansuojama  iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Programoje dalyvavo 20 vaikų ir jaunuolių.

2.9. Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“ savanoriavo 1 savanorė iš Lietuvos.

2.10. Sporto projektas, finansuojamas iš VšĮ „Geros valios projektai“ davyvavo 30 vaikų iš Justiniškių ir Grigiškių centrų programoje „Sportinis lavinimas socialiai remtiniems vaikams ir jaunuoliams“.

2.11.“16 aktyvių dienų prieš smurtą“ projektas, finansuojamas iš SADM lėšų. Projekto veikloje dalyvavo 100 vaikų ir jaunuolių iš Vilniaus raj.Zujūnų vidurinės mokyklos.

2.12. Socialinis jaunimo projektas „Penketukas“, finansuojamas iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų. Projekto veikloje dalyvano 50 jaunuolių iš įvairių atvirų jaunimo ir vaikų dienos  centrų.

3. Bendradarbiavimas.

3.1. Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Vilniaus miesto Socialinės paramos centro darbuotojais buvo aplankytos 5 šeimos, 1 išsprestos problemos su gyvenimo sąlygų gerinimu, 20 šeimų teikiama pagalba daikatais bei maisto produktais.

3.2. Klube vyko 4 Jaunųjų policijos rėmėjų užsiėmimai ir 3 renginiai su policijos pareigūnais.

3.3. Klube praktikas atliko 8 studentai iš Vilniaus universiteto, Vilniaus kolegijos, Lietuvos Edukologijos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto. Praktikas atliko socialinės pedagogikos, socialinio darbo ir psichologijos studentai.

3.4. Klubo prezidentas aktyviai dalyvavo Justiniškių vietos  bendruomenės tarybos veikloje. Buvo išrinktas vietos bendruomenės tarybos nariu. Susirinkimo metu buvo sprendžiami ir priimami sprendimai dėl Justiniškių bendruomenės gyvenimo gerinimo, renginių organizavimo.

3.5. Klubas yra NVO vaikams konfederacijos ir Dienos centrų asociacijos narys, todėl dalyvavome šių organizacijų veikloje, renginiuose.

3.6. Klubo patalpuose veikia interaktyvioji Policijos klasė, kuri skirta viso Vilniaus miesto gyventojams, norintiems susipažinti su Policijos veikla. Užsiėmimus su įskaitoje stovinčiais vaikais vedė 1PK, 2PK, 3PK, 4PK, 5PK, 6PK bendruomenės pareigūnai.

4. Kita veikla..

4.1. Klubo darbuotojai dalyvavo seminaruose, mokymuose. Taip nuolat buvo tobulinamos kompetencijos. Klubo vadovas buvo apdovanotas Vilniaus miesto savivaldybės atminimo ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“.

4.2. Kiekvieno ketvirčio ir kalendorinių metų pabaigoje buvo teikiamos ataskaitos apie klubo finansinę padėtį ir veiklą Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

4.3. Klubo veikla buvo nuolat viešinama Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato puslapyje, Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje, klubo internetinėje svetainėje, puslapiuose socialiniame tinkle Facebook.

4.4. Klube pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartys savanoriauja 15 savanorių.

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui steigėjas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įnašo vertė finansinių metų pradžioje 1,45 EUR. (5 Lt.)

Dalininkas Vilniaus miesto savivaldybė, įnašo vertė finansinių metų pradžioje 29,00EUR. (100 Lt.)

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui 2016 metų veiklos rezultatas buvo pelnas.

Per 2016 metus ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta 389 EUR. Per 2016 m. turto likutinė vertė  3 691 EUR.

Įmonė neturi jokių nuosavybės teisių kitose įmonėse.

 

Viešosios įstaigos GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI per finansinius metus:

 

1. Vilniaus m. savivaldybės lėšos tarybos sprendimas 27 000 EUR
2. Vilniaus m. savivaldybės lėšos vasaros programa 300 EUR
3. SADM  lėšos Vilniaus DC programa 14 500 EUR
4. SADM  lėšos Grigiškių DC programa  14 500 EUR
5 .Dingusių žmonių centras 62 EUR
6. KKSD lėšos socialinis jaunimo projektas „Penketukas“ 3 807 EUR
7. SADM lėšos „16 aktyvių dienų prieš smurtą“ projektas  1 500 EUR
8. Parama „Geros valios projektas“ aukok.lt 1 999 EUR
9. NVŠ krepšelio lėšos  1 635 EUR
10. UAB „Komunikacijos laikas“ parama  150 EUR
11. VSDFV karinių pr. struktūrų  auka  116 EUR 
12. VŠĮ „Saugi pradžia“ parama  50 EUR
13. SADM lėšos AJC programa 1 500 EUR
Iš viso gauta už paslaugas ir finansavimo lėšų  67 119 EUR 

                                                                  

Viešosios įstaigos IŠLAIDOS per finansinius metus:

Iš viso veiklos sąnaudos sudarė: 67 064 EUR

Iš jų:

 

1. Vidutinis darbuotojų skaičius 2016 m. - 6 darbuotojai,

apmokėjimo už darbą sąnaudos sudarė

 

44 020 EUR

2. Patalpų išlaikymo sąnaudos 4 984 EUR
3. Ryšių sąnaudos 125 EUR
4. Transporto išlaikymo sąnaudos 1 840 EUR
5. Kitos veiklos ūkinės sąnaudos 7 630 EUR
6. Maitinimo sąnaudos 6 439 EUR
7. Suteiktų banko paslaugų sąnaudos 98 EUR
8. Apskaitos tvarkymas 1 928 EUR


Metus užbaigus pelnas sudarė 55 EUR. iš jų 3 EUR. pervesti VMI. Pagal protokolą Nr. 1           likutinis pelnas lieka klube 52 EUR.

Per 2016 metus klubo kolegialių organų narių išmokų nebuvo.

Per 2016 metus klubo dalininkų susijusiems asmenims išmokų nebuvo.

DUOMENYS APIE viešosios įstaigos VILNIAUS POLICIJOS KLUBAS VAIKAMS IR JAUNIMUI VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI:

 

Klubo prezidentas Aleksandras Ustinovas paskirtas vadovauti įstaigai nuo 2010 06 01 pagal visuotinį dalininkų protokolą Nr. 1/2010

Klubo prezidentui 2016 m. išmokėta 11 204 EUR

viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

 

2016 m. pradžioje įstaigoje dirbo 2 darbuotojai, papildomai pagal terminuotą darbo sutartį  buvo priimti 4 darbuotojai (pagal vykdomus projektus).

 

2016 m. pabaigoje įstaigoje dirbo 6  darbuotojai.

 

Suteiktos paslaugos       

 • maitinimas;
 • socialinis darbas su vaiku ir jo šeima;
 • laisvalaikio užimtumas būreliuose;
 • vasaros poilsio organizavimas;
 • pedagoginės, socialinės, psichologinės;
 • pilietiškumo ugdymas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas;
 • kūrybinių įgūdžių ugdymas;
 • darbo terapija;
 • sveikatos įgūdžių ugdymas.

 

Vykdyta veikla:

Veiklos vykdymo trukmė

Teikiamos paslaugos

mėnesių

12

kartų per savaitę

5

valandų per dieną

8

 

Vidutiniai rodikliai Vilniuje

Vidutinis skaičius per 1 atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį

Vidutinis laisvalaikio užimtumo renginių/

būrelių skaičius per 1 mėn.

Vidutinis valandų, per kurias buvo teikiamos paslaugos,  skaičius per 1dieną

lankėsi vaikų  (pagal lankomumo žurnalus)

buvo maitinama vaikų (pagal maitinimo žurnalus)

globojamų šeimų

nuolat su vaikais dirbančių darbuotojų

45

30

30

2

10

8

 Vidutiniai rodikliai Grigiškėse

Vidutinis skaičius per 1 atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį

Vidutinis laisvalaikio užimtumo renginių/

būrelių skaičius per 1 mėn.

Vidutinis valandų, per kurias buvo teikiamos paslaugos,  skaičius per 1dieną

lankėsi vaikų  (pagal lankomumo žurnalus)

buvo maitinama vaikų (pagal maitinimo žurnalus)

globojamų šeimų

nuolat su vaikais dirbančių darbuotojų

25

20

20

2

10

8

 

Paslaugų gavėjų skaičius Vilniuje

Paslaugų

gavėjai

Iš viso

Nuolatos lankėsi/ buvo lankomi

Nuolatos buvo maitinimi

Gavo  paramą

Gavo socialinę pagalbą

Vykdytas individualus darbas

Dieno centro projekto Vaikai

30

30

30

30

30

30

Dienos centro projekto Šeimos

26

26

-

26

26

Vaikai lankantys klubą (savivaldybė)

12

12

-

12

12

 

20

Šeimos (savivaldybė)

8

8

-

8

8

AJC lankytojai

Kitų paslaugų gavėjai (sporto salė, kt. infrastuktūra)

240

60

20

20

40

 

240

 Paslaugų gavėjų skaičius Grigiškėse

Paslaugų

gavėjai

 

Iš viso

Nuolatos lankėsi/ buvo lankomi

Nuolatos buvo maitinimi

Gavo  paramą

Gavo socialinę pagalbą

Vykdytas individualus darbas

Dieno centro projekto Vaikai

20

20

20

20

20

20

Dienos centro projekto Šeimos

17

17

-

17

17

Vaikai lankantys klubą (savivaldybė)

8

8

-

8

8

 

8

Šeimos (savivaldybė)

6

6

-

6

6

 

Duomenys apie vaikus Vilniuje

Ikimokyklinio amžiaus

0

Pradinių klasių (7-11 m.)

16

Vidutinio amžiaus (11-15 m.)

10

Vyresniojo amžiaus (15-18 m.)

13

Per dieną klube vidutiniškai lankėsi

30

Duomenys apie vaikus Grigiškėse

Ikimokyklinio amžiaus

0

Pradinių klasių (7-11 m.)

9

Vidutinio amžiaus (11-15 m.)

7

Vyresniojo amžiaus (15-18 m.)

4

Per dieną klube vidutiniškai lankėsi

20

 Duomenys apie vaikų šeimas Vilniuje

Turinčios mažas pajamas

30

Gausios šeimos

9

Nepilna šeima (vaiką augina viena motina ar tėvas)

24

Globėjų šeima

2

Turinčios priklausomybių

3

Neužtikrinančios vaikui reikiamos priežiūros ir ugdymo

1

 Duomenys apie vaikų šeimas Grigiškėse

Turinčios mažas pajamas

10

Gausios šeimos

3

Nepilna šeima (vaiką augina viena motina ar tėvas)

5

Globėjų šeima

1

Turinčios priklausomybių

2

Neužtikrinančios vaikui reikiamos priežiūros ir ugdymo

0

 Duomenys apie AJC“Bazė“ Vilniuje

Vidutinio amžiaus (14-18 m.)

200

Vyresniojo amžiaus (18-29 m.)

40

NEET

22

Per dieną klube vidutiniškai lankėsi

50

 Suteiktos paslaugos vaikams  Vilniuje

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Kartai per metus

Būrelių įvairovė (pilkame langelyje įrašykite būrelių įvairovės skaičių)

4

148

Fizinis lavinimas

70

Kompiuterinio raštingumo ugdymas

30

Ugdymo užsiėmimai grupėse (pokalbiai, diskusijos, paskaitėlės ir pan.) įvairiomis temomis

90

Renginiai centre

15

Pažintinės išvykos

15

Ekskursijos

4

Stovyklos

2

     

 Suteiktos paslaugos vaikams  Grigiškėse

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Vidutiniškai suteikta

kartų per mėnesį

Būrelių įvairovė (pilkame langelyje įrašykite būrelių įvairovės skaičių)

3

102

Fizinis lavinimas

50

Kompiuterinio raštingumo ugdymas

30

Ugdymo užsiėmimai grupėse (pokalbiai, diskusijos, paskaitėlės ir pan.) įvairiomis temomis

85

Renginiai centre

15

Pažintinės išvykos

20

Ekskursijos

2

Stovyklos

2

     

 Suteiktos paslaugos šeimoms Vilniuje

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Kartų per metus

Lankytasi vaikų namuose

5

Individualūs pokalbiai centre

50

Užsiėmimai grupėje (paskaitos, pokalbiai, susirinkimai ir pan.)

3

Bendri su vaikais renginiai (išvykos, šventės, stovyklos, užsiėmimai ir pan. – kartų per metus)

4

Nukreipta į atitinkamas įstaigas (dėl priklausomybių, sveikatos, darbo ir pan.)

1

Pagalba įvairiais klausimais (tvarkant buitį, biudžetą, socialines išmokas ir pan.)

20

Informacijos suteikimas, konsultavimas, tarpininkavimas.

20

Suteiktos paslaugos šeimoms Grigiškėse

S u t e i k t ų   p a s l a u g ų   g r u p ė s

Kartų per metus

Lankytasi vaikų namuose (kai apsilankymas dokumentuotas)

0

Individualūs pokalbiai centre (kai pokalbis dokumentuotas)

25

Užsiėmimai grupėje (paskaitos, pokalbiai, susirinkimai ir pan.)

1

Bendri su vaikais renginiai (išvykos, šventės, stovyklos, užsiėmimai ir pan. – kartų per metus)

2

Nukreipta į atitinkamas įstaigas (dėl priklausomybių, sveikatos, darbo ir pan.)

1

Pagalba įvairiais klausimais (tvarkant buitį, biudžetą, socialines išmokas ir pan.)

30

Informacijos suteikimas, konsultavimas, tarpininkavimas.

20

  Bendradarbiavimas

Organizacijos pavadinimas

Bendradarbiavimo statusas

1. Vilniaus apsk. VPK

VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui steigėjas. Bendrų veiksmų ir projektų įgyvendinimas pilietinio sąmoningumo, teisinio švietimo ir nusikalstamumo prevencijos jaunimo ir jų šeimos narių tarpe.

2. Vilniaus m savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2006 m. lapkričio 15 d. tapo Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui dalininke bei kuruoja jaunimo klubo veiklą, rašo rekomendacijas projektams, teikia konsultacijas, remia atskirus renginius ir akcijas, teikia pagalbą tvarkant jaunimo klubo aplinką, dalyvauja organizuojant tarptautines konferencijas, nukreipia užsienio delegacijų  atstovus susipažinti su klubo veikla. Siunčia į klubą vaikus, kuriems skirta minimaliosios priežiūros priemonė.

3. Vietos tarnyba (planų dėl darbo su problemine šeima ir vaiku derinimas)

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius - įvairiapusės socialinės-ugdomosios pagalbos teikimas vaikams iš socialinės rizikos šeimų, konsultavimas vaiko teisių apsaugos klausimais .

3. Kiti partneriai

1.Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultetas, socialinio darbo studentai atlieka praktiką (trišalė sutartis pasirašoma individualiai su kiekvienu studentu).

2. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Socialinės pedagogikos studentai atlieka praktiką (trišalė sutartis pasirašoma individualiai su kiekvienu studentu).

3. Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“  – suteikia paramą maisto produktais.

4. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vid. mokykla – pasikeitimas informacija apie vaikus, jų šeimas, bendrų renginių organizavimas.

5. Vilniaus  „Sietuvos“ vid. mokykla - pasikeitimas informacija apie vaikus, jų šeimas, bendrų renginių organizavimas.

6. Vilniaus Levo Karsavino vid. mokykla - pasikeitimas informacija apie vaikus, jų šeimas, bendrų renginių organizavimas.

7.VšĮ Pal. J.Matulaičio socialinis centras – bendri socialiniai renginiai ir projektai.

8. Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ - bendri socialiniai renginiai ir projektai.

9. Intelektas Q  - bendri socialiniai renginiai ir projektai.

 Vaikai į klubus  pateko:

 • nukreipti mokyklų- 8 vaikai;
 • nukreipti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos- 3 vaikai;
 • kreipėsi tėvai- 5 vaikai.
 • nukreipti seniūnijų socialinių darbuotojų- 2 vaikai.

 

Nukreipimo priežastys:

 • socialiai remtina ir socialinės rizikos šeima- 15 vaikų;
 • skirta minimalios priežiūros priemonė- 3 vaikai;
 • kitos priežastys – 1 vaikai.

vykdyta  veikla

Prevencinė veikla:

 • Socialinių filmų peržiūros su 6PK bendruomenės pareigūnais;
 • Dalyvavome Socialiniame jaunimo projekte “Penketukas”;
 • Prevencinė stovykla jaunimui “Pangėja 2015”;
 • Aktyvi savaitė be patyčių: pokalbiai, prevenciniai filmai, menine veikla, paskaitos;
 • Išvyka į “Saugaus eismo klasę”;
 • Paskaita  “Žalingi įpročiai” su 6 PK bendruomenės pareigūnais;
 • Saugaus eismo pamoka Balio Dvariono muzikos mokykloje;
 • Paskaita“Žalingiems įpročiams NE“;
 • Apsilankymas Bendrajame pagalbos centre;
 • Piešinių konkursas “Nepamiršome“;
 • Užsiėmimų ciklas jaunimui „Restoranas Bazė“;
 • Futbolo turnyras jaunuoliai prieš policijos pareigūnus;
 • Saugaus elgesio vasaros metu užsiėmimas su 6PK bendruomenės pareigūnais;
 • Prevencinė paskaita apie vagystes su 6PK bendruomenės pareigūnais;
 • Angelų Sargų dienos renginys;
 • Užsiėmimų ciklas „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“;
 • Verbų sekmadienis kartu su 6 PK bendruomenės pareigūnais.

Kultūrinė veikla:

 • Vykome į koncertą “Vaikų žvaigždynas 2016“;
 • Šv. Valentino diena;
 • Užgavėnės;
 • Vasario 16-osios paminėjimo popietė „Laisva Lietuva“;
 • Velykos;
 • Renginys skirtas Kovo-11 dienai paminėti;
 • Edukacinė išvyka į Druskininkus;
 • Ispanų kalbos pamokėlės;
 • Austrų kalbos pamokėlės;
 • Pažintis su Afrikos kultūra;
 • Dalyvavome Kalėdiniame renginyje „Sušildyk sielas“;
 • Heloweeno šventė;
 • Anglų kalbos pamokėlės;
 • Išvyka į Vytauto Kasiulio muziejų;
 • SADM Kalėdinis renginys vaikams;
 • Spektaklio „stiklinis Žvėrynas“ peržiūra;
 • Stebėjome XI-ojo Tarptautinio Dano Pozniako jaunimo turnyro finalinias kovas Siemens arenoje.
 • Kūčių minėjimo diena.

Meninė veikla:

 • Nuotraukų rėmelių gamyba iš antrinių žaliavų;
 • Keramikos užsiėmimai „Pažinkime molį kartu“;
 • Tėvelių pavasario šventė;
 • Japonų kalbos pamokos;
 • Dekupažo pamoka;
 • Gaminome Kalėdinius atvirukus „Kalėdinė vaikų svajonė“ projektui;
 • Dalyvavome Gritės 20 metų minėjimo konkurse;
 • Atsisveikinimas su savanorę Betty. Marškinėlių gamyba;
 • Projektas „Užaugink gėlę“ su savanorę Betty;
 • Gaminome „Vaikų medis“ kompoziciją su savanorę Betty;
 • Kalėdinių renginių maratonas.

 

Visuomeninė veikla:

 • Pavasario Maisto banko akcija.
 • “Balandis – švaros mėnuo“, Darom-2016.
 • Renginys skirtas Tarptautinei Vaikų gynimo dienai.
 • Visų Šventųjų dienos paminėjimas. Apleistų kapų tvarkymas;
 • Sporto šventė Justiniškėse;
 • Justiniškių bendruomenės renginys „Mes vieno kraujo“;
 • Rudens “Maisto banko” akcija;
 • Marginom angelus Viršuliškių bendruomenės Kalėdiniam renginiui;
 • Akcija “Tvarkome savo aplinką”;
 • Dalyvavome Kaziuko mugės eisenoje;
 • Apyrankių pinimas žmonėms Vasario 16-osios proga;

Kita veikla:

 • Stalo teniso varžybos;
 • Klubo veiklos pristatymas Vilniaus vicemerui;
 • Klubo veiklos pristatymas Ukrainos policijos pareigūnams;
 • Vaikų gimtadienių minėjimas;
 • Išvykos į kino teatrą;
 • Internetinių žaidimų kūrimo pamoka;
 • Stalo futbolo varžybos;
 • Maudynės ežeruose;
 • Šaškių varžybos;
 • Maudynės fontane;
 • Apsilankymas „Akropolio“ lede;
 • Batutų parkas;
 • Paskaita apie ekologija;
 • Maudynės „Vichy“ vandens parke;
 • Boulingo varžybos;
 • Rugsėjo 1-osios šventė;
 • Dvi Vaikų vasaros poilsio stovyklos;
 • Mokymai jaunuoliams apie savanorystę;
 • Apsilankymas Impuls sporto klube;
 • Popietė su menininkę Nomeda Marčėnaitę;
 • Klubo 15 metų gimtadienio išvyka į Širvintus;
 • Tarpžinybiniai susirinkimai;
 • „Žalgirio“ futbolo varžybų stebėjimas;
 • Grigiškių padalinio gimtadienis;
 • Dalyvavome šeimos šventėje Lukiškių aikštėje;
 • Justiniškių bendruomenės Kalėdinis renginys;
 • Geriausio 2016 m. vaiko apdovanojimai;
 • Susitikimas klube su „Žalgirio“ futbolo komandą;
 • Šiaurietiško ėjimo su lazdomis išvyka.

 

Veikla buvo viešinama klubo profilyje Facebook, svetainėje www.policeclub.lt, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato internetinėje svetainėje www.vilnius.policija.lt ir Vilniaus m. savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

 

 

 

Klubo prezidentas                                                                                        Aleksandras Ustinovas